Witamy !
Konferencja poświęcona rasie małopolskiej
Wpisany przez m   

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich oraz Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch. Dla aktywnych członków PZHKM kolacja i oraz nocleg są bezpłatne.

Potwierdzenie udziału i zapotrzebowania na noclegi należy przesłać do środy t.j. 15.02. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organizator po­śred­ni­czy je­dy­nie w re­zer­wa­cji ho­te­lu, koszt noc­le­gu po­zo­sta­je po stro­nie go­ści.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI PROGRAMOWEJ
NA TEMAT STANU HODOWLI KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ
JANÓW PODLASKI
18 - 19.02.2017r.SOBOTA - 18 lutego     (Prowadzący: Dr Zenon Podstawski, Mariusz Gołębiowski)
14:00 - Obowiązujący program hodowlany oraz aktualny stan hodowli koni rasy małopolskiej w kraju (J. Kozik, A. Szymańska - Komisja Km)
14:30 - Pytania
14:35 - Ocena efektywności programu ochrony zasobów genetycznych dla rasy małopolskiej (Instytut Zootechniki)
14:55 - Pytania
15:00 - Przerwa kawowa
15:30 - Stan hodowli koni rasy małopolskiej w spółkach ANR. Plan realizacji założeń programu hodowlanego oraz współpracy z hodowlą terenową. (Agencja Nieruchomości Rolnych)
15:50 - Pytania
15:55 - Konie małopolskie w hodowli i sporcie (A. Jończyk - Komisja Km)
16:15 - Pytania
16:20 - Koń małopolski - ameliorant czy końcowy produkt hodowlany? Propozycje kierunków hodowlanych dla rasy (J. Urbański - PZHKM)
16:40 - Pytania
16:45 - Przerwa kawowa
17:15 - Podsumowanie i dyskusja nad przyjęciem proponowanych założeń wspólnej polityki hodowlanej dla rasy małopolskiej. (J. Urbański - PZHKM, J. Kozik - Komisja Km)
19:00 - kolacja

NIEDZIELA - 19 lutego
9:30 - Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej (Komisja Km, PZHKM)
- przepisy i sprawy organizacyjne
- dyskusja

10:15 - przerwa kawowa
10:45 - Szkolenie w zakresie prezentacji koni w ręku oraz w skokach i ruchu luzem
- część teoretyczna
- część praktyczna - prezentacja w ręku, skoki luzem

13:00 - zakończenie

 
REAKTYWACJA WYŚCIGÓW KONI RAS PÓŁKRWI
Wpisany przez Administrator   

REAKTYWACJA WYŚCIGÓW KONI RAS PÓŁKRWI

 

Polski Związek Hodowców Koni zwraca się z prośbą do Hodowców o pilne zgłaszanie koni polskich ras półkrwi w wieku 3 i 4 lat do treningu wyścigowego w sezonie 2017. Zgłoszenia zawierające dane konia i właściciela należy przesyłać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (www.pkwk.pl) do końca stycznia. Na tym etapie nie ma obowiązku wskazywania trenera i barw wyścigowych (będzie to można zrobić po 31.01.2017r.)

 

Na spotkaniu  przedstawicieli PZHK, PZHKM, ANR, PKWK i Totalizatora Sportowego, które odbyło się dn. 12.01.2017 r. w Warszawie, wymienione instytucje zobowiązały się podjąć wspólne działania na rzecz przywrócenia wyścigów koni polskich ras półkrwi. W sezonie 2017 planowana jest organizacja gonitw na torach w Krakowie, Sopocie, Wrocławiu i Warszawie. Polski Związek Hodowców Koni oraz Totalizator Sportowy podjęły działania mające na celu dofinansowanie ok. 50 % kosztów treningu.

 

Warunkiem rozpoczęcia wspólnych działań i zorganizowania treningu wyścigowego jest zgłoszenie min. 50 koni w ustawowym terminie do 31.01.2017 r. W związku z podjęciem powyższej inicjatywy na wniosek Hodowców, liczymy na Państwa zaangażowanie i spełnienie warunku dotyczącego zgłoszenia koni. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie koni do wyścigów po 31.01.2017 r. wiąże się z 10-krotnie większym kosztem (1000 zł zamiast 100 zł)
 
Projekt polowej próby użytkowości ogierów
Wpisany przez Administrator   

W dniu 8 sierp­nia br. od­było się w Warszawie spo­tka­nie ze­społu ro­bo­czego po­wo­ła­nego przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­niego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych koni ras szla­chet­nych.

W spo­tka­niu ze­społu kie­ro­wa­nego przez Wiceprezesa PZHK Tomasza Siergieja wzięli udział ho­dowcy koni ras szla­chet­nych – człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czący Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi.

Zespół po­sta­no­wił m. in., że opra­co­wany przez ko­mi­sje ksiąg stad­nych koni ras szla­chet­nych pro­jekt po­lo­wej próby użyt­ko­wo­ści ogie­rów po­wi­nien zo­stać pod­dany sze­ro­kim kon­sul­ta­cjom. W związku z po­wyż­szym przed­sta­wiamy pro­jekt wraz z za­łącz­ni­kami, z prośbą o zgła­sza­nie uwag do dnia 15 paź­dzier­nika br., li­stow­nie  na ad­res biura PZHK w Warszawie lub e-​mailem na ad­res Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Anna Cuber).

 
Wyniki XIX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich
Wpisany przez Administrator   

Przedstawiamy wyniki XIX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich :

 

Najlepszy Koń Pokazu - Karioka (Efekt – Karoca po Divisor xx) SK Janów Podlaski

foto. Mateusz Staszałek

Czempionka Polski:

Karioka (Efekt – Karoca po Divisor xx) SK Janów Podlaski

Wiceczempionka Polski:

Antylya (Szkrab – Akustyka po Jung) Aleksander Łój

Czempion Polski:

Efez (Davinci – Erisa po Hindus). Michał Kuczera

Wiceczempion Polski

Dżentelmen (Justus – Draba po Przedświt XIII-4 x) Maria Bieńko

Więcej…
 
Zmarł Jean-​Marie Bernachot
Wpisany przez Administrator   

Z wiel­kim ża­lem prze­ka­zu­jemy wia­do­mość o śmierci Przewodniczącego Międzynarodowej Konfederacji Koni Angloarabskich (CIAA) oraz Francuskiego Związku Koni Angloarabskich (ANAA) pana Jean-​Marie Bernachot. Po 15 dniach śpiączki po­prze­dzo­nej wy­le­wem, pre­zy­dent zmarł w czwar­tek 30 czerwca. Zapamiętamy Go jako ak­tyw­nego, zde­cy­do­wa­nego i wo­jow­ni­czego czło­wieka, wielce od­da­nego i za­słu­żo­nego dla rasy an­glo­arab­skiej. Rodzinie i wszyst­kim bli­skim zmar­łego skła­damy naj­głęb­sze wy­razy współ­czu­cia.

 
Nowy Program hodowlany koni rasy małopolskiej
Wpisany przez Administrator   

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wało jed­no­litą wer­sję programu ho­dow­la­nego koni rasy ma­ło­pol­skiej, uwzględ­nia­jącą wszyst­kie do­tych­czas wpro­wa­dzone zmiany, jak rów­nież nowe po­prawki, do­ty­czące m.in. sta­cjo­nar­nych i al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz za­sad ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto za­sto­so­wano nowy po­dział na okre­ślone roz­działy i za­łącz­niki, a treść nie­któ­rych za­pi­sów zo­stała uprosz­czona lub zmo­der­ni­zo­wana.

Zgodnie z de­cy­zją MRiRW nowy pro­gram obo­wią­zuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.

 
Nowa strona internetowa stadniny w Janowie Podlaskim
Wpisany przez Administrator   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim hodująca konie arabskie oraz małopolskie ma nowa stronę internetowa którą

znajdziecie Państwo pod adresem www.skjanow.pl

Pod poniższym adresem znajdziecie Państwo również listę koni wystawionych na najbliższy

przetarg który odbędzie się 23 kwietnia. PRZETARG

 
Wyjazd na Czempionat Koni Angloarabskich do Pompadour 2015
Wpisany przez Administrator   

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich wzorem lat ubiegłych organizuje wyjazd polskich hodowców wraz

z końmi na Czempionat Koni Angloarabskich do Pompadour we Francji. Zainteresowanych hodowców prosimy

o decyzję i kontakt do niedzieli tj. 16 sierpnia pod numerami telefonów: 795 151 416 lub 608 040 079.

Pierwszeństwo w wyjeździe mają hodowcy których konie dwu i trzyletnie podczas Narodowego Czempionatu

w Białce zajęły w swoich klasach miejsca od 1 do 5 oraz spełniają warunki wpisu do ksiąg francuskich AA oraz AC.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 34