Witamy !
Pompadour 2017
Wpisany przez Administrator   
Wszystkich hodowców zainteresowanych wyjazdem wraz ze swoimi końmi spełniającymi warunki wpisu do księgi Angloarabskiej na Czempionat Angloarabski odbywający się w drugiej połowie września w Pompadour we Francji prosimy o telefoniczny kontakt z prezesem PZHKM Jerzym Urbańskim pod numerem 795 151 416.
 
Wyniki XX Jubileuszowego Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich w Białce
Wpisany przez Administrator   

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki poszczególnych klas oraz Czempionatów.

Tytuł Najlepszego Konia Pokazu przypadł dwuletniemu ogierowi Efez hodowli Michała Kuczery

 

Efez (Davinci - Erisa po Hindus) hod. Michał Kuczera

Ogierki roczne: WYNIKI

Klaczki roczne: WYNIKI

Ogierki dwuletnie: WYNIKI

Klaczki dwuletnie: WYNIKI

Klacze trzyletnie: WYNIKI

Czempionat: WYNIKI

Wyniki wszystkich klas łącznie: WYNIKI

 

 
Zaproszenie na Pokaz Koni Furioso-Przedswit
Wpisany przez Administrator   

II POKAZ KONI FURIOSO-PRZEDŚWIT NA KRESACH

 

PROPOZYCJE

 

 do wzięcia udziału w Pokazie koni Furioso-Przedświt w Kalnikowie (POLAND)

 03 czerwca 2017r.

 

Zapraszamy konie w następujących kategoriach:

1.      konie roczne i dwuletnie  (Furioso- Przedświt, półkrew angielska)

2.      konie (klacze i ogiery) trzyletnie i czteroletnie (Furioso-Przedświt, półkrew angielska)

3.      klacze pięcioletnie i starsze (Furioso-Przedświt, półkrew angielska)

 

Pokaz ogierów kryjących w rasie poza konkursem.

 

Konie  oceniane będą w pozycji „na stój” oraz w na trójkącie w stepie i kłusie. Istnieje dodatkowo możliwość zaprezentowania koni w ruchu luzem na bieżni ( kłus, galop oraz w stępie prowadzone przez prezentera.)

Skala ocen (  50 punktowa ):

Typ                                                                             -do  10 pkt

Pokrój                                                                         -do 10 pkt

Stęp                                                                             -do 10 pkt

Kłus                                                                             -do 10 pkt

Kondycja ,pielęgnacja,przygotowanie do wystawy   - do 10 pkt

 

 

Prosimy o nadesłanie kompletu dokumentów tj, kser paszportów koni do 24.05.2017

na adres:

 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. albo tel. +48 695 950 920

 

lub

      e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel/fax  017 852-74-94

Więcej…
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich
Wpisany przez Administrator   

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 24.03.2017 r. zwołuje się

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich na dzień 21.05.2017 r.

godz. 10.3o w pierwszym terminie, godz. 11.oo w drugim terminie

Miejsce zebrania : Lublin , ul. Pogodna 50A/2

siedziba Lubelskiej Izby Rolniczej

 

PROPONOWANY

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI MAŁOPOLSKICH

DNIA 21 MAJA 2017 roku

 

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Związku.

2.Sprawdzenie obecności i kworum.

3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji   

   Skrutacyjnej.

4.Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.

   Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Związku za okres :

   od początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.

6.Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2017.

7.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji :

   od początku swojej kadencji.

8.Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji

   Rewizyjnej.

9.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

10.Propozycje ewentualnych zmian w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej.

11.Głosowanie nad zmianami we władzach Związku.

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

 

Uwaga !!!

Przypominamy Członkom o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. 

Zarząd podjął decyzję o konieczności weryfikacji członków i w trakcie  Zebrania Sprawozdawczego będzie wnioskował o ustalenie ostatecznej daty na uregulowanie zaległości składkowych, po której skorzysta z zapisu statutowego o wykreśleniu z listy członków.
 
Konferencja poświęcona rasie małopolskiej
Wpisany przez m   

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich oraz Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch. Dla aktywnych członków PZHKM kolacja i oraz nocleg są bezpłatne.

Potwierdzenie udziału i zapotrzebowania na noclegi należy przesłać do środy t.j. 15.02. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organizator po­śred­ni­czy je­dy­nie w re­zer­wa­cji ho­te­lu, koszt noc­le­gu po­zo­sta­je po stro­nie go­ści.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI PROGRAMOWEJ
NA TEMAT STANU HODOWLI KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ
JANÓW PODLASKI
18 - 19.02.2017r.SOBOTA - 18 lutego     (Prowadzący: Dr Zenon Podstawski, Mariusz Gołębiowski)
14:00 - Obowiązujący program hodowlany oraz aktualny stan hodowli koni rasy małopolskiej w kraju (J. Kozik, A. Szymańska - Komisja Km)
14:30 - Pytania
14:35 - Ocena efektywności programu ochrony zasobów genetycznych dla rasy małopolskiej (Instytut Zootechniki)
14:55 - Pytania
15:00 - Przerwa kawowa
15:30 - Stan hodowli koni rasy małopolskiej w spółkach ANR. Plan realizacji założeń programu hodowlanego oraz współpracy z hodowlą terenową. (Agencja Nieruchomości Rolnych)
15:50 - Pytania
15:55 - Konie małopolskie w hodowli i sporcie (A. Jończyk - Komisja Km)
16:15 - Pytania
16:20 - Koń małopolski - ameliorant czy końcowy produkt hodowlany? Propozycje kierunków hodowlanych dla rasy (J. Urbański - PZHKM)
16:40 - Pytania
16:45 - Przerwa kawowa
17:15 - Podsumowanie i dyskusja nad przyjęciem proponowanych założeń wspólnej polityki hodowlanej dla rasy małopolskiej. (J. Urbański - PZHKM, J. Kozik - Komisja Km)
19:00 - kolacja

NIEDZIELA - 19 lutego
9:30 - Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej (Komisja Km, PZHKM)
- przepisy i sprawy organizacyjne
- dyskusja

10:15 - przerwa kawowa
10:45 - Szkolenie w zakresie prezentacji koni w ręku oraz w skokach i ruchu luzem
- część teoretyczna
- część praktyczna - prezentacja w ręku, skoki luzem

13:00 - zakończenie

 
REAKTYWACJA WYŚCIGÓW KONI RAS PÓŁKRWI
Wpisany przez Administrator   

REAKTYWACJA WYŚCIGÓW KONI RAS PÓŁKRWI

 

Polski Związek Hodowców Koni zwraca się z prośbą do Hodowców o pilne zgłaszanie koni polskich ras półkrwi w wieku 3 i 4 lat do treningu wyścigowego w sezonie 2017. Zgłoszenia zawierające dane konia i właściciela należy przesyłać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (www.pkwk.pl) do końca stycznia. Na tym etapie nie ma obowiązku wskazywania trenera i barw wyścigowych (będzie to można zrobić po 31.01.2017r.)

 

Na spotkaniu  przedstawicieli PZHK, PZHKM, ANR, PKWK i Totalizatora Sportowego, które odbyło się dn. 12.01.2017 r. w Warszawie, wymienione instytucje zobowiązały się podjąć wspólne działania na rzecz przywrócenia wyścigów koni polskich ras półkrwi. W sezonie 2017 planowana jest organizacja gonitw na torach w Krakowie, Sopocie, Wrocławiu i Warszawie. Polski Związek Hodowców Koni oraz Totalizator Sportowy podjęły działania mające na celu dofinansowanie ok. 50 % kosztów treningu.

 

Warunkiem rozpoczęcia wspólnych działań i zorganizowania treningu wyścigowego jest zgłoszenie min. 50 koni w ustawowym terminie do 31.01.2017 r. W związku z podjęciem powyższej inicjatywy na wniosek Hodowców, liczymy na Państwa zaangażowanie i spełnienie warunku dotyczącego zgłoszenia koni. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie koni do wyścigów po 31.01.2017 r. wiąże się z 10-krotnie większym kosztem (1000 zł zamiast 100 zł)
 
Projekt polowej próby użytkowości ogierów
Wpisany przez Administrator   

W dniu 8 sierp­nia br. od­było się w Warszawie spo­tka­nie ze­społu ro­bo­czego po­wo­ła­nego przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­niego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych koni ras szla­chet­nych.

W spo­tka­niu ze­społu kie­ro­wa­nego przez Wiceprezesa PZHK Tomasza Siergieja wzięli udział ho­dowcy koni ras szla­chet­nych – człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czący Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi.

Zespół po­sta­no­wił m. in., że opra­co­wany przez ko­mi­sje ksiąg stad­nych koni ras szla­chet­nych pro­jekt po­lo­wej próby użyt­ko­wo­ści ogie­rów po­wi­nien zo­stać pod­dany sze­ro­kim kon­sul­ta­cjom. W związku z po­wyż­szym przed­sta­wiamy pro­jekt wraz z za­łącz­ni­kami, z prośbą o zgła­sza­nie uwag do dnia 15 paź­dzier­nika br., li­stow­nie  na ad­res biura PZHK w Warszawie lub e-​mailem na ad­res Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Anna Cuber).

 
Wyniki XIX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich
Wpisany przez Administrator   

Przedstawiamy wyniki XIX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich :

 

Najlepszy Koń Pokazu - Karioka (Efekt – Karoca po Divisor xx) SK Janów Podlaski

foto. Mateusz Staszałek

Czempionka Polski:

Karioka (Efekt – Karoca po Divisor xx) SK Janów Podlaski

Wiceczempionka Polski:

Antylya (Szkrab – Akustyka po Jung) Aleksander Łój

Czempion Polski:

Efez (Davinci – Erisa po Hindus). Michał Kuczera

Wiceczempion Polski

Dżentelmen (Justus – Draba po Przedświt XIII-4 x) Maria Bieńko

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 35