Witamy !
Nowe władze PZHKM
Wpisany przez M.   

Nowe władze związku wybrane podczas VI Walnego Zjazdu PZHKM, który odbył się 7 marca 2015 r.

Zarząd PZHKM:

 •    Jerzy Urbański - Prezes
 •    Bogusław Dąbrowski - Wiceprezes
 •    Mateusz Staszałek - Skarbnik
 •    Maria Bieńko - Sekretarz
 •    Jan Zuber - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PZHKM:

 •    Piotr Małczyński - Przewodniczący
 •    Sławomir Frosik - Członek Komisji
 •    Sławomir Supera - Członek Komisji
 
VI Walny Zjazd Związku
Wpisany przez M.   
Zaproszenie!
na VI Walny  Zjazd Członków PZHKM, który odbędzie się w dniu 07. 03. 2015
 
w sali Lubelskiej Izby Rolniczej ul. Pogodna 50a, 20-337 Lublin (okolice ulicy Witosa - róg ul. Słowiczej)Pierwszy termin godz. 10:00, drugi termin godz. 10:30.
Planowany przebieg obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zjazdu

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom.

8. Przerwa na lunch (posiłki we własnym zakresie, PZHKM zapewnia natomiast barek kawowy)

9.Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków

10. Wybór Zarządu

11. Wybór Prezesa Związku

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwał i wniosków

14. Sprawy różne, dyskusja

15. Zakończenie zjazdu.

 

Prosimy członków PZHKM o przygotowanie się do uregulowania zaległych i bieżących składek, które podczas zebrania zbierał będzie skarbnik Związku Piotr Małczyński.

 

 
 
Kategoryzacja ogierów - ZMIANY !!!
Wpisany przez M.   
Informujemy, że w związku ze zmianą zapi­sów kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych, zatwier­dzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chetny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lutego 2015 r. pod­jęły decy­zję, iż ogiery zakwa­li­fi­ko­wane w poprzed­nich latach do rezerwy hodow­la­nej zostają bez­ter­mi­nowo przy­wró­cone do hodowli, nato­miast indy­wi­du­alne decy­zje w przy­padku ogie­rów wyco­fa­nych z roz­rodu podej­mują odpo­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków właścicieli.
 
Jarema pierwszy w Pompadour
Wpisany przez Administrator   

Miło nam poinformować że małopolski Jarema (Frazes - Jutrzenka po Elsing oo)hod. /wł. Mirosława Janika przed

kilkoma minutami został zwycięscą klasy ogierów angloarabskich działu 1 i 2 we francuskim Pompadour

 
XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Wpisany przez m   

XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Białka, 26-27 lipca 2014 r. - warunki uczestnictwa

pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

Program imprezy

XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.

Podczas Czempionatu odbywa się dodatkowy konkurs skoków luzem przeznaczony dla ogierów i klaczy w wieku dwóch i trzech lat, oraz dodatkowy konkurs z oceną ruchu luzem przeznaczony dla ogierków i klaczek rocznych.

Program

Sobota (26 lipca)

 • 08:30 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
 • 8:35 – ocena w ręku na płycie
  • 8:35 – klasa I – ogiery roczne
  • 9:30 – klasa II – klacze roczne
 • 10:30 – ocena ruchu luzem w korytarzu
  • 10:30 – klasa I – ogiery roczne
  • 11:30 – klasa II – klacze roczne
 • 12:30 – dekoracja najlepszych ogierów rocznych
 • 13:00 – dekoracja najlepszych klaczy rocznych
 • 13:30 – lunch
 • 14:00 – ocena w ręku na płycie
  • 14:00 – klasa III – ogiery dwuletnie
  • 15:15 – klasa IV – klacze dwuletnie
 • 16:30 – ocena skoków luzem w korytarzu
  • 16:30 – klasa III – ogiery dwuletnie
  • 17:30 – klasa IV – klacze dwuletnie
 • 18:30 – dekoracja najlepszych ogierów dwuletnich
 • 19:00 – dekoracja najlepszych klaczy dwuletnich
 • 19:30 – Seminarium naukowe:
  • Aktualny stan hodowli koni rasy małopolskiej
  • Ocena liniowa jako obrazowa ocena budowy i możliwości użytkowych koni
 • 20:00 – Wieczór Hodowców

Niedziela (27 lipca)

 • 10:00 – otwarcie drugiego dnia pokazu
 • 10:15 – klasa V – klacze trzyletnie – ocena w ręku na płycie
 • 11:00 – ocena skoków luzem w korytarzu – klacze trzyletnie
 • 12:30 – dekoracja najlepszych klaczy trzyletnich
 • 13:00 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych
 • 13:30 – wybór Czempiona Polski Klaczy Młodszych
 • 14:00 – lunch, pokaz specjalny
 • 15:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu „Best in Show”
 • 15:30 – pokaz specjalny
 • 16:00 – zakończenie pokazu
Więcej…
 
Wielki sukces polskich koni w Pompadour 2013
Wpisany przez m   

W dniach 16-22 września, odbyła się dwudziesta edycja jednej z największych imprez sportowo-hodowlanych we Francji, znanej jako „Grande Semaine de Pompadour” czyli Wielki Tydzień Pompadour. Część sportową tego wydarzenia stanowią Mistrzostwa Francji Młodych Koni oraz zawody towarzyszące w WKKW, natomiast stroną hodowlaną jest Narodowy Czempionat Francji Koni Angloarabskich. W tegorocznym Czempionacie, odbywającym się na terenie Stadniny Pompadour, będącej kolebką rasy angloarabskiej, główną rolę odegrały konie małopolskie wyhodowane przez członków PZHKM. Po pokonaniu 2000 km, w zupełnie nowym, odległym miejscu, nasze konie zdobyły najlepsze wyniki w konkursach dla 2-letnich ogierów oraz 2 i 3-letnich klaczy.

Konie 2-letnie

Epona
Więcej…
 
XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Białka WYNIKI
Wpisany przez Administrator   

Najlepszy Koń Pokazu Białka 2013

JODŁA (Juniperus - Jedlanka po Jun Bej) hod. Bogusław Dąbrowski

 WYNIKI CZEMPIONATÓW :

Więcej…
 
Czempionat - Zmiany
Wpisany przez m   
wa­run­kach udzia­łu w XVI Na­ro­do­wym Mło­dzie­żo­wym Czem­pio­na­cie Koni Ma­ło­pol­skich po­ja­wi­ły się zmia­ny:
 • nowy adres e-ma­il, na który na­le­ży prze­sy­łać zgło­sze­nia,
 • nowy numer konta ban­ko­we­go, na które na­le­ży do­ko­ny­wać wpłat.

W związ­ku z tym pro­si­my o po­bra­nie na nowo pli­ków z wa­run­ka­mi oraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 4 z 35