Witamy !
Zmarł Jean-​Marie Bernachot
Wpisany przez Administrator   

Z wiel­kim ża­lem prze­ka­zu­jemy wia­do­mość o śmierci Przewodniczącego Międzynarodowej Konfederacji Koni Angloarabskich (CIAA) oraz Francuskiego Związku Koni Angloarabskich (ANAA) pana Jean-​Marie Bernachot. Po 15 dniach śpiączki po­prze­dzo­nej wy­le­wem, pre­zy­dent zmarł w czwar­tek 30 czerwca. Zapamiętamy Go jako ak­tyw­nego, zde­cy­do­wa­nego i wo­jow­ni­czego czło­wieka, wielce od­da­nego i za­słu­żo­nego dla rasy an­glo­arab­skiej. Rodzinie i wszyst­kim bli­skim zmar­łego skła­damy naj­głęb­sze wy­razy współ­czu­cia.

 
Nowy Program hodowlany koni rasy małopolskiej
Wpisany przez Administrator   

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wało jed­no­litą wer­sję programu ho­dow­la­nego koni rasy ma­ło­pol­skiej, uwzględ­nia­jącą wszyst­kie do­tych­czas wpro­wa­dzone zmiany, jak rów­nież nowe po­prawki, do­ty­czące m.in. sta­cjo­nar­nych i al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz za­sad ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto za­sto­so­wano nowy po­dział na okre­ślone roz­działy i za­łącz­niki, a treść nie­któ­rych za­pi­sów zo­stała uprosz­czona lub zmo­der­ni­zo­wana.

Zgodnie z de­cy­zją MRiRW nowy pro­gram obo­wią­zuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.

 
Nowa strona internetowa stadniny w Janowie Podlaskim
Wpisany przez Administrator   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim hodująca konie arabskie oraz małopolskie ma nowa stronę internetowa którą

znajdziecie Państwo pod adresem www.skjanow.pl

Pod poniższym adresem znajdziecie Państwo również listę koni wystawionych na najbliższy

przetarg który odbędzie się 23 kwietnia. PRZETARG

 
Wyjazd na Czempionat Koni Angloarabskich do Pompadour 2015
Wpisany przez Administrator   

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich wzorem lat ubiegłych organizuje wyjazd polskich hodowców wraz

z końmi na Czempionat Koni Angloarabskich do Pompadour we Francji. Zainteresowanych hodowców prosimy

o decyzję i kontakt do niedzieli tj. 16 sierpnia pod numerami telefonów: 795 151 416 lub 608 040 079.

Pierwszeństwo w wyjeździe mają hodowcy których konie dwu i trzyletnie podczas Narodowego Czempionatu

w Białce zajęły w swoich klasach miejsca od 1 do 5 oraz spełniają warunki wpisu do ksiąg francuskich AA oraz AC.

 
UWAGA! Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w Drzonkowie odwołany!
Wpisany przez Administrator   

PZHK infor­mu­je że ze względu na nie­wielką liczbę zgło­szo­nych koni, odwo­łany zostaje

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach luzem.

 

 
Huzar II Vicemistrzem Polski Seniorów WKKW - Sopot 2015
Wpisany przez Administrator   

Małopolski Huzar (Jalienny AA - Huanita m po Toledo xx) hod. SK Walewice pod Pawłem Warszawskim tytuł

II Wicemistrza Polski oraz Brązowy Medal MP WKKW Seniorów 2015 w Sopocie.

 
XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Wpisany przez Administrator   

W dniach 25-26 lipca 2015 roku na terenie Stada Ogierów w Białce odbył się XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich. Poniżej wyniki rozegranych klas i czempionatów ze szczegółowymi notami sędziów:

  • kompletne wyniki w wersji do druku - plik PDF
  • kompletne wyniki z danymi koni - plik xlsx

Wyniki czempionatu:

 

Czempionat Ogierów Młodszych i Top Five

Edam

2012

sk.gn.

All That Jazz xxoo

Emina po Divisor xx

SK Janów Podlaski

Eastwood

2014

gn.

Sentender 

Emi po Monsun 

S. Supera

Haszim

2014

gn.

Sentender 

Harmonia po Regiel 

SK Udórz

Lotos

2013

gn.

Huzar 

Lotta po Top Gun AA

M. Wolski

 

Czempionat Klaczy Młodszych i Top Five

 

Kaberlina

2013

gn.

Berlin Bej 

Kleopatra po Emetyt 

J. Zuber

Jodła

2012

c.gn.

Juniperus 

Jedlanka po Jun Bej 

B. Dąbrowski

Atlanta

2014

kara

Huzar 

Amira po Jurand 

A. Łój

Ezra

2014

 c.gn

Davinci 

Eberia po Hindus 

M. Kuczera

Antylya

2013

kaszt.

Szkrab 

Akustyka po Jung 

A. Łój

 

Najlepszy Koń Pokazu

 

Edam

2012

sk.gn.

All That Jazz xxoo

Emina po Divisor xx

SK Janów Podlaski

 

Najlepszy Koń w Skokach Luzem

 

Antylya

2013

kaszt.

Szkrab 

Akustyka po Jung 

A. Łój

 

 

 
Oświadczenie !!!!!
Wpisany przez Administrator   

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich oświadcza,

iż nie ma nic wspólnego z decyzją podjęta przez SO w Białce informującą iż wszystkie konie przyjeżdżające na teren ZHP SO Białka winny przejść badania krwi testem Cogginsa w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) oraz być zaopatrzone w stosowne świadectwo weterynaryjne. Decyzja ta dotyczy koni biorących udział w Pokazie Narodowym Koni Małopolskich. Szczegóły oraz wzór zaświadczenia weterynaryjnego zamieszczone zostały w warunkach pokazu. w części „Dodatkowa informacja dla wystawców w sprawie niedokrwistości zakaźnej koni”. PZHKM po zasięgnięciu informacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie otrzymał informacje iż w/w dodatkowe badanie nie zostało zlecone przez Inspektorat ani nie jest jego wymogiem. Wyżej wymienione badania nie zostały także ustalone ze współorganizatorami tj, PZHKM oraz LZHK. Wszelkie konsekwencje z tym się wiążące ponoszą pozostali organizatorzy w tym SO Białka.

 

 

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 35